Publications and outreach

Publikationer och utåtriktad verksamhet

Publications and outreach

TRIEKOL publications include reports (published by e.g. Swedish Transport Administration or SLU), scientifically published papers and other publications, such as fact sheets, internal reports, seminar documentation etc. Outreach includes e.g. videos, webinars and seminars. 

This website is best viewed in other browsers than Internet Explorer. 

Publikationer och utåtriktad verksamhet

TRIEKOL:s publikationer omfattar rapporter (publicerade av bl.a. Trafikverket eller SLU), vetenskapliga artiklar och andra publikationer såsom faktablad, interna rapporter och dokumentation från seminarier etc. Den utåtriktade verksamheten omfattar t.ex. filmer, webbinarier och seminarier. 

Sidan visas bäst i andra webbläsare än Internet Explorer.

All publications and outreach/Alla publikationer och utåtriktad verksamhet

Faunapassager vid vägar och järnvägar

Faunapassager vid vägar och järnvägar

Klövdjurens nyttjande av faunapassage i plan med viltvarningssystem

Klövdjurens nyttjande av faunapassage i plan med viltvarningssystem

Bortgrävning av blomsterlupin i vägkanter

Bortgrävning av blomsterlupin i vägkanter

Roadside habitats and biodiversity conservation

Roadside habitats and biodiversity conservation

Effekt av faunaskärm ovan faunaport Vomb

Effekt av faunaskärm ovan faunaport Vomb

Renens användning av broar vid väg och järnväg

Renens användning av broar vid väg och järnväg

Ungulate use of an at-grade fauna passage & roadside animal detection system

Ungulate use of an at-grade fauna passage & roadside animal detection system

Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige

Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige

Several small wildlife crossing structures or single large?

Several small wildlife crossing structures or single large?

Inventeringsmetod för blomsterlupin

Inventeringsmetod för blomsterlupin

Improving infrastructure habitats along roads (CEDR)

Improving infrastructure habitats along roads (CEDR)

Uppföljning: viltanvändning av broar vid E4 Sundsvall

Uppföljning: viltanvändning av broar vid E4 Sundsvall

Impacts of roads, railways and other human development on reindeer and indigenous transhumance systems

Impacts of roads, railways and other human development on reindeer and indigenous transhumance systems

Faunapassage i plan med viltvarningssystem – preliminära resultat (IENE-webbinarium)

Faunapassage i plan med viltvarningssystem – preliminära resultat (IENE-webbinarium)

Kunskapsbrister för hantering av invasiva främmande växter

Kunskapsbrister för hantering av invasiva främmande växter

Värdefulla träd vid vägar och i landskapet – ett historiskt-ekologiskt perspektiv

Värdefulla träd vid vägar och i landskapet – ett historiskt-ekologiskt perspektiv

Värdefulla träd vid vägar (IENE-webbinarium)

Värdefulla träd vid vägar (IENE-webbinarium)

Tvekande hjortdjur – studie av två passagers effektivitet

Tvekande hjortdjur – studie av två passagers effektivitet

Viltpassager – preliminära resultat från TRIEKOL (IENE-webbinarium)

Viltpassager – preliminära resultat från TRIEKOL (IENE-webbinarium)

Påverkan på fauna – ny väg vid faunabro

Påverkan på fauna – ny väg vid faunabro

Effectivity of road and railway crossing structures

Effectivity of road and railway crossing structures

IENE 2020 – svenska bidrag (abstracts) till inställd konferens

IENE 2020 – svenska bidrag (abstracts) till inställd konferens

Infrastructure and traffic impacts on bird conservation in SPA

Infrastructure and traffic impacts on bird conservation in SPA

Effectiveness of road and railway bridges for reindeer and wildlife movements

Effectiveness of road and railway bridges for reindeer and wildlife movements

Biodiversitet i jernbanehabitater

Biodiversitet i jernbanehabitater

Temporal patterns of humans and ungulates at bridges

Temporal patterns of humans and ungulates at bridges

Small road tunnels and fences – effectiveness in reducing amphibian roadkill and barrier effects

Small road tunnels and fences – effectiveness in reducing amphibian roadkill and barrier effects

Are railways detrimental to bird populations?

Are railways detrimental to bird populations?

Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer (seminarium 2019)

Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer (seminarium 2019)

Uppföljning och utvärdering av groddjursåtgärder vid Skeppdalsström

Uppföljning och utvärdering av groddjursåtgärder vid Skeppdalsström

Mörkertal i viltolycksstatistiken

Mörkertal i viltolycksstatistiken

Hur uppmärksammas ekologiska effekter av vägar och järnvägar inom naturvården?

Hur uppmärksammas ekologiska effekter av vägar och järnvägar inom naturvården?

Invasiva arter i infrastruktur

Invasiva arter i infrastruktur

Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker för fjärilar

Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker för fjärilar

Vägarnas träd – om trädens skötsel, värdefulla strukturer och följearter

Vägarnas träd – om trädens skötsel, värdefulla strukturer och följearter

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Slutrapport

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Slutrapport

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Metodrapport

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Metodrapport

Icke-förhandlingsbara-biotoper

Icke-förhandlingsbara-biotoper

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald

Abundance of red-listed species in infrastructure habitats

Abundance of red-listed species in infrastructure habitats

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur

TRIEKOL-seminarium 2014

TRIEKOL-seminarium 2014

Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten

Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten

Samarbete – vägen till lyckade naturvårdsprojekt i infrastrukturmiljön

Samarbete – vägen till lyckade naturvårdsprojekt i infrastrukturmiljön

A conceptual model of transportation impacts

A conceptual model of transportation impacts

Påkörda djur – trafikdödlighet ett växande naturvårdsproblem?

Påkörda djur – trafikdödlighet ett växande naturvårdsproblem?

Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?

Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?

Assessment of traffic noise impact in important bird sites in Sweden

Assessment of traffic noise impact in important bird sites in Sweden

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport

TRIEKOL-seminarium 2012 – presentationer

TRIEKOL-seminarium 2012 – presentationer

Omgivningens potential för biologisk mångfald vid nyanläggning av vägar

Omgivningens potential för biologisk mångfald vid nyanläggning av vägar

Nya vägar till artrikedom

Nya vägar till artrikedom

Konventionen om biologisk mångfald

Konventionen om biologisk mångfald

Vegetation och flora i vägkanter

Vegetation och flora i vägkanter

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer I

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer I

Vägarnas värdefulla träd

Vägarnas värdefulla träd

Värdefulla träd längs vägar och järnvägar

Värdefulla träd längs vägar och järnvägar

Klövviltolyckor på järnväg

Klövviltolyckor på järnväg

Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet

Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet

Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk mångfald

Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk mångfald

Mittbarriärer – en kunskapsöversikt

Mittbarriärer – en kunskapsöversikt