Publikationer

Publications

Publikationer

TRIEKOL:s publikationer omfattar rapporter (publicerade av bl.a. CBM vid SLU eller Trafikverket), vetenskapligt publicerade artiklar och andra publikationer såsom faktablad, interna rapporter och dokumentation från seminarier etc.

Publications

TRIEKOL publications include reports (published by e.g. CBM at SLU or Swedish Transport Administration), scientifically published papers and other publications, such as fact sheets, internal reports, seminar documentation etc.

Påverkan på faunan av ny väg vid faunabron i Mertainen

Påverkan på faunan av ny väg vid faunabron i Mertainen

Effectivity of road and railway crossing structures

Effectivity of road and railway crossing structures

Sammanfattning av svenska bidrag till den inställda IENE-konferensen 2020

Sammanfattning av svenska bidrag till den inställda IENE-konferensen 2020

Predicted impacts of infrastructure and traffic on bird conservation in Swedish SPA

Predicted impacts of infrastructure and traffic on bird conservation in Swedish SPA

Biodiversity in railway habitats (English summary)

Biodiversity in railway habitats (English summary)

Temporal patterns of humans and ungulates at bridges

Temporal patterns of humans and ungulates at bridges

Effectiveness of small road tunnels and fences in reducing amphibian roadkill and barrier effects

Effectiveness of small road tunnels and fences in reducing amphibian roadkill and barrier effects

Are railways detrimental to bird populations?

Are railways detrimental to bird populations?

Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer (seminarium 2019)

Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer (seminarium 2019)

Uppföljning och utvärdering av groddjursåtgärder vid Skeppdalsström

Uppföljning och utvärdering av groddjursåtgärder vid Skeppdalsström

Hur uppmärksammas ekologiska effekter av vägar och järnvägar inom naturvården?

Hur uppmärksammas ekologiska effekter av vägar och järnvägar inom naturvården?

Invasiva arter i infrastruktur

Invasiva arter i infrastruktur

Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker för fjärilar

Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker för fjärilar

Vägarnas träd – om trädens skötsel, värdefulla strukturer och följearter

Vägarnas träd – om trädens skötsel, värdefulla strukturer och följearter

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Slutrapport

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Slutrapport

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Metodrapport

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Metodrapport

Icke-förhandlingsbara-biotoper

Icke-förhandlingsbara-biotoper

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald

Abundance of red-listed species in infrastructure habitats

Abundance of red-listed species in infrastructure habitats

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur

TRIEKOL-seminarium 2014

TRIEKOL-seminarium 2014

Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten

Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten

Samarbete – vägen till lyckade naturvårdsprojekt i infrastrukturmiljön

Samarbete – vägen till lyckade naturvårdsprojekt i infrastrukturmiljön

A conceptual model of transportation impacts

A conceptual model of transportation impacts

Påkörda djur – trafikdödlighet ett växande naturvårdsproblem?

Påkörda djur – trafikdödlighet ett växande naturvårdsproblem?

Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?

Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?

Assessment of traffic noise impact in important bird sites in Sweden

Assessment of traffic noise impact in important bird sites in Sweden

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport

TRIEKOL-seminarium 2012 – presentationer

TRIEKOL-seminarium 2012 – presentationer

Omgivningens potential för biologisk mångfald vid nyanläggning av vägar

Omgivningens potential för biologisk mångfald vid nyanläggning av vägar

Nya vägar till artrikedom

Nya vägar till artrikedom

Konventionen om biologisk mångfald

Konventionen om biologisk mångfald

Vegetation och flora i vägkanter

Vegetation och flora i vägkanter

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer I

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer I

Vägarnas värdefulla träd

Vägarnas värdefulla träd

Värdefulla träd längs vägar och järnvägar

Värdefulla träd längs vägar och järnvägar

Klövviltolyckor på järnväg

Klövviltolyckor på järnväg

Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet

Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet

Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk mångfald

Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk mångfald

Mittbarriärer – en kunskapsöversikt

Mittbarriärer – en kunskapsöversikt