Anläggning av sidoområden för att gynna biologisk mångfald

TRIEKOL 4

Bakgrund

Transportinfrastruktur har negativ påverkan på miljö och landskap. Men vägars och järnvägars sidoområden kan anpassas för att gynna biologisk mångfald genom att erbjuda livsmiljöer för arter och bidra till grön infrastruktur i landskapet.

Trafikverket arbetar sedan länge för att stärka sidoområdenas ekologiska kvalitet i byggande och underhåll. Det görs både genom praktiskt arbete och i interna riktlinjer. Kunskapen behöver dock stärkas kring bästa lokalisering och utformning av nya livsmiljöer i samband med byggande av nya vägar och järnvägar, och vilka som är de mest kostnadseffektiva metoderna för att gynna biologisk mångfald.

Grävmaskin som utformar nya sidoområden

Vid utformning av nya sidoområden kan biologisk mångfald gynnas av att nya livsmiljöer skapas. Foto: J-O Helldin.

Aktiviteter

Det här projektet syftar till att utveckla kunskapen om hur byggande av transportinfrastruktur kan skapa sidoområden med största möjliga värde för biologisk mångfald.

Inom projektet tas metoder och underlag för riktlinjer fram beträffande:

  • Faktorer (mark, struktur, vegetation, skötsel etc.) som är avgörande för biologisk mångfald i olika typer av sidoområden.
  • Bedömning av vilken typ av livsmiljöer som är lämpligast att anlägga i ett visst landskap. Matchningen mellan den nyskapade biotopen och det omgivande landskapet är avgörande för hur väl sidoområdena kan gynna landskapets biologiska mångfald.
  • Hur vegetation för biologisk mångfald kan etableras, exempelvis genom spontan kolonisation av arter, användande av avbaningsmassor, insådd/plantering, utläggning av ängshö etc.
  • Val av växtmaterial, inklusive proveniens.
  • Skonsam ombyggnad av väg eller järnväg där sidoområdena redan har höga värden.

Kunskapen utvecklas till stor del genom att samverka med och lära av Trafikverkets pågående byggprojekt och annan verksamhet.

Resultat

Projektet ska leda fram till ny kunskap som ger bättre och mer konkreta riktlinjer för hur man kan skapa sidoområden vid transportinfrastruktur med högt värde för biologisk mångfald.

Publikationer och redovisningar

Projektet har resulterat i följande publikationer och redovisningar:

Inget har ännu publicerats i detta projekt.

Kontakt för detta projekt

Tommy Lennartsson

Ekolog och docent, SLU Institutionen för stad och land

tommy.lennartsson@slu.se
+46 (0) 705-86 83 81