TRIEKOL programperiod I och II

Tidigare arbete

Forskningsprogrammet TRIEKOL hade som främsta syfte under sina första två programperioder (2009-2015) att undersöka i vilken mån transportsektorn kan bidra till att biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå, samt att beskriva några särskilt viktiga vägar till sådana miljövinster.

Fokus låg på att ta fram praktiska planeringsverktyg som bygger på bästa existerande kunskap. På de områden där det fanns avgörande kunskapsbrister omfattade programmet också projekt av mer grundläggande karaktär. Verktygen utgjordes dels av geografiskt explicita modeller (GIS), dels av strategier och riktlinjer för åtgärder i samband med anläggning och drift, och dels av utökad samverkan med andra aktörer i landskapet, främst naturvården.

Programmet bidrog också till att utveckla Trafikverkets målbeskrivningar avseende biologisk mångfald, exempelvis gällande landskapets fragmentering, graden av barriärpåverkan och bullerstörning, samt skötsel av infrastrukturens artrika miljöer. Arbetet tog sin utgångspunkt bland annat i de nationella miljömålen, i miljölagstiftningen (främst miljöbalkens generella målbeskrivningar) och i Mål-och-Mått-arbetet på dåvarande Vägverket.

Programperiod I

Under forskningsprogrammets första period (åren 2009-2011) strukturerades arbetet i tre teman:

Programperiod II

Under den andra perioden (åren 2012-2015) tillämpades de uppnådda resultaten i en modell som mäter och bedömer infrastrukturens påverkan på omgivande landskap. Parallellt med utvecklandet av modellen fortsatte även studier kopplade till tidigare teman. Särskilt fokus lades på hur samverkan mellan olika parter kan vara en framgångsfaktor.

Organisation

TRIEKOL:s programperioder I och II finansierades huvudsakligen av Trafikverket och koordinerades av SLU (Institutionen för ekologi), SLU Centrum för biologisk mångfald och Calluna AB.

Programgruppen bestod av en programledare och tre delprojektledare. Bemanningen inom respektive delprojekt involverade forskare och personal från andra universitet, högskolor, myndigheter och konsultfirmor. Programmets styrgrupp utgjordes av fyra representanter från Trafikverket.

TRIEKOL I och II omfattade ett antal olika arbeten och projekt med delvis extern finansiering. TRIEKOL utgjorde därmed i viss mån ett paraply för en del av den forskning och utveckling som pågår kring vägars och järnvägars ekologiska effekter i Sverige. Arbetena hade internationell koppling genom etablerade forskarkontakter och via nätverket IENE.

Kontakt för programperiod I-II

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22