Övriga mindre projekt

TRIEKOL I-II

Några projekt av betydelse för transportsektorns arbete för biologisk mångfald på landskapsnivå genomfördes under TRIEKOL:s programperiod II.

Inom Övriga mindre projekt studerades betydelsen av konventionen om biologisk mångfald samt konceptet icke-förhandlingsbara biotoper.

Icke-förhandlingsbara biotoper

För att underlätta och effektivisera planeringen av nya vägar och järnvägar är det viktigt att undvika ”onödiga” problem och konflikter med naturvården. Det vill säga problem som tar mycket tid och kraft i anspråk, men som samtidigt egentligen är lätta att undvika om de upptäckts tidigt i planeringen. 

Små biotoper med stora eller oersättliga naturvärden är något som kan skapa just onödiga problem. Deras ringa storlek gör dem känsliga (man har egentligen att välja mellan ödeläggelse eller inte), men trots detta saknar de i många fall formellt skydd. Samtidigt gör den ringa storleken att de borde vara relativt lätta att undvika vid en exploateringssituation. 

Inom TRIEKOL undersöktes konceptet ”icke-förhandlingsbara biotoper”. Med det menades sådana miljöer som nya vägar och järnvägar inte får göra intrång i. Inom projektet föreslogs kriterier för sådana biotoper samt ett utkast till en biotoplista. 

Läs mer i publikationen Icke-förhandlingsbara-biotoper – ett koncept för att undvika exploatering av små biotoper med oersättliga naturvärden (se nedan). 

Exempel på biotoperna källkärr, sandstrand, sidvallsäng och blocksänka. Foto: Leif Andersson (Pro Natura).

Konventionen om biologisk mångfalds betydelse för transportsektorn

De flesta av de operativa målen inom Konventionen om biologisk mångfald (Aichi Biodiversity Targets) är relevanta för Trafikverket, antingen inom myndighetens eget sektorsarbete eller i samverkan med andra sektorer. Målens genomförande kommer att påverka hela samhället, inklusive transportsektorn. Konventionen fokuserar på landskapets konnektivitet och ekosystemtjänsternas funktion. Det kan handla om att minska effekter av fragmentering, att restaurera skadade miljöer, att planera för en grön infrastruktur och att kartlägga och värdera ekosystemtjänsterna.

Allt större krav kommer att ställas på mångbruk i landskapet, eftersom många olika konkurrerande markanvändningsbehov ska tillfredställas samtidigt. Det kommer att kräva en större samordning mellan sektorerna, ökad kunskap och bättre planeringsredskap. Flera andra konventioner som handlar om biologisk mångfald berör också transportsektorn, t.ex. konventionen om flyttande arter och våtmarkskonventionen. 

EU har antagit en ny strategi för biologisk mångfald som ska implementera CBD på gemenskapsnivå, och vägleda medlemsstaterna i deras genomförande på nationell nivå. Det överordnade målet är att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2020. Strategin innehåller sex mål och 20 åtgärder, varav åtminstone tio är relevanta för Trafikverket.

Läs mer i publikationen Konventionen om biologisk mångfald: Betydelse och implikationer för Sveriges transportsektor (se nedan).

Publikationer och utåtriktad verksamhet

Inom Övriga mindre projekt har två rapporter på svenska utkommit.

Kontakt för delprojektet 

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22