Samverkan

TRIEKOL I-II

Arbete med biologisk mångfald inom transportinfrastruktur innebär agerande i knutpunkten mellan flera, mycket olika världar. Huvudsyften, begreppsvärldar och organisationer skiljer sig åt mellan transportinfrastrukturen, naturvården och kulturmiljövården. Samarbete är nyckeln till att trots allt kunna lyckas!

Inom delprojekt Samverkan beskrivs samarbetsvägen till lyckade projekt.

Nyckeln till framgång

De resurser som står samhället till förfogande för att genomföra naturvårdande åtgärder är begränsade. Samarbete över administrativa gränser uppmärksammas alltmer som ett effektivt arbetssätt för att nå långt med miljöförbättrande åtgärder. Men det krävs mycket arbete för att hitta ett strukturerat och samlat angreppssätt redan i planeringsstadiet, samla rätt aktörer kring relevanta åtgärder och få alla att förstå varandra.

Många idéer och erfarenheter finns att bygga på. Både forskare, naturvårdare och planerare behöver dock tillsammans bidra med nya kreativa lösningar och metoder. För att arbeta med biologisk mångfald eller biologiskt kulturarv i infrastrukturbiotoper krävs också att olika slags expertkunskap kombineras, exempelvis kunskap om arter, naturtyper, landskapshistoria, riktlinjer, rutiner och praktiska metoder för byggande och underhåll av infrastruktur. Det berör naturvårdare på alla nivåer, liksom planerare på Trafikverket, men även inom exempelvis kraftdistributörer, flygplatser och kommuner.

Genom ett antal fallstudier har TRIEKOL beskrivit hur samverkan kan leda till lyckosamma naturvårdsprojekt, antingen i infrastrukturbiotoper eller genom att Trafikverket kan vara en katalysator för att samla olika aktörer och skapa effektiva paket av åtgärder.

TRIEKOL har även genom tvärsektoriella workshops bidragit till att få igång kommunikation och samverkan mellan sektorer.

Samverkan i vattenmiljö. Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Publikationer och utåtriktad verksamhet

Delprojektet Samverkan redovisas i två rapporter på svenska med exempel på samverkansprojekt i infrastrukturmiljöer. TRIEKOL har även arrangerat två seminarier för ökad samverkan. 

Kontakt för delprojektet 

Tommy Lennartsson

Ekolog och docent, SLU Institutionen för stad och land

tommy.lennartsson@slu.se
+46 (0) 705-86 83 81