Modell av infrastrukturens påverkan

TRIEKOL I-II

För att bättre förstå transportinfrastrukturens påverkan på naturmiljön utvecklades inom TRIEKOL en konceptuell modell. Modellen beskriver transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald på ett överskådligt och pedagogiskt sätt. 

Inom delprojekt Modell av infrastrukturens påverkan beskrivs utvecklingen av denna konceptuella modell.

Transportinfrastrukturen har olika effekter på biologisk mångfald. De mest framträdande effekterna är barriäreffekter, buller och visuella störningar, trafikdödlighet och förlust av livsmiljöer. Andra är skapandet av nya livsmiljöer och invasionen av främmande arter. Transportmyndigheterna har en nyckelroll för att hantera dessa effekter och för att optimera biologiska mångfaldsvärden relaterade till transporter.

Men effekterna är omfattande och komplexa och, åtminstone för Sverige, hade den forskning som hittills genomförts inte gett ett övergripande perspektiv på effekterna av vägar och järnvägar på naturen och den biologiska mångfalden. Forskningen har följaktligen inte tydligt påpekat vilka frågor som är mest avgörande eller behöver akut uppmärksamhet. Till följd av detta når de ansträngningar som görs för att minska den negativa påverkan inte sin fulla potential.  

Verktyg för kommunikation och planering

Syftet med den konceptuella modellen var att dela upp påverkan på biologisk mångfald i ett hanterbart antal kategorier som tillsammans täcker in hela problematiken. Var och en av kategorierna beskriver en viss typ av ekologisk påverkan.

Modellen är tänkt att kunna användas i en process för att ge kvalitetssäkrade tillståndsbeskrivningar över hela eller delar av transportinfrastrukturen, inklusive nuläge, utveckling, mål och krav. Den kan fungera för att beskriva påverkan av både befintlig och ny infrastruktur.

Modellen fungerar som en gemensam kommunikationsplattform för inblandade aktörer (myndigheter, planerare, ideella organisationer, politiker och allmänhet). Den kan underlätta diskussion, analys och bedömning av olika miljökonsekvenser. Helhetsbilden ska göra att risken minskar för en ensidig fokusering på vissa typer av åtgärder. Modellen erbjuder också ett ramverk för system och rutiner vid uppföljning, utvärdering och erfarenhetsåterföring.

Modellen visualiserad i ett polärdiagram med exempel på värden (Nuläge, Tidssatt mål 1 och 2 samt Vision) på de olika axlarna. 

Publikationer och utåtriktad verksamhet

Delprojektet Modell av infrastrukturens påverkan redovisas i en Trafikverksrapport på svenska och en poster på ICOET-konferensen i Scottsdale, Arizona 2013. 

Kontakt för delprojektet 

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22