Välj en sida

Åtgärder för mindre och medelstora djur

TRIEKOL 4

Bakgrund

För mindre och mellanstora djur kan vägar, järnvägar och trafik skapa barriärer och vara en betydande mortalitetsfaktor. Detta har konsekvenser för bland annat artbevarande. Det har även betydelse för Trafikverkets möjlighet att leva upp till miljömålen.

Det finns möjligheter att minska problemen genom olika tekniska åtgärder. Exempelvis stängsel, olika typer av smådjurspassager eller nya livsmiljöer. Men kunskapen om dessa åtgärder behöver stärkas för att man med större säkerhet ska kunna ange när och var de är motiverade och hur de bäst ska utformas.

Grävling och andra mindre djur påverkas starkt av vägar

Grävlingar och andra mindre djur blir ofta påkörda längs större vägar. Foto: J-O Helldin.

Aktiviteter

Projektet kommer i stor utsträckning att utnyttja tillgängliga data. Forskarna kompletterar sedan detta med egna fältstudier av bland annat faunastängsel, trummor och dammar.

Rapporter och underlag ska kunna användas för uppdatering av styrdokument.

Genom hela projektperioden sker nära samverkan med Trafikverket och med forskare i andra FOI-projekt inom området infrastrukturekologi.

Resultat

Detta projekt tar fram aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om prioritering och utformning av åtgärder för medelstora däggdjur och groddjur. Detta görs för att öka kostnadseffektiviteten i åtgärderna och minska riskerna för dessa djur i väg- och järnvägsanläggningarna.

Projektet levererar resultat för viktiga avvägningar, övergripande funktionskrav och lösningar som är vetenskapligt väl underbyggda. Det ger även förslag på hur detta sedan kan implementeras i Trafikverkets verksamhet.

Publikationer och redovisningar

Projektet har resulterat i följande presentationer och redovisningar:

Inget har ännu publicerats i detta projekt.

Kontakt för detta projekt

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22