Välj en sida

Icke-förhandlingsbara biotoper

TRIEKOL I-II

Konceptet ”icke-förhandlingsbara biotoper” innebär sådana miljöer som nya statliga vägar och järnvägar inte får göra intrång i.

Inom delprojektet studerades konceptet och forskarna föreslog kriterier för sådana biotoper samt ett utkast till en biotoplista. 

Livsmiljöer att undvika

För att underlätta och effektivisera planeringen av nya vägar och järnvägar är det viktigt att undvika ”onödiga” problem och konflikter med naturvården. Det vill säga problem som tar mycket tid och kraft i anspråk, men som samtidigt egentligen är lätta att undvika om de upptäckts tidigt i planeringen. 

Små biotoper med stora eller oersättliga naturvärden är något som kan skapa just onödiga problem. Deras ringa storlek gör dem känsliga (man har egentligen att välja mellan ödeläggelse eller inte), men trots detta saknar de i många fall formellt skydd. Samtidigt gör den ringa storleken att de borde vara relativt lätta att undvika vid en exploateringssituation.

Inom TRIEKOL undersöktes konceptet ”icke-förhandlingsbara biotoper”. Med det menades sådana miljöer som nya vägar och järnvägar inte får göra intrång i. Inom projektet föreslogs kriterier för sådana biotoper samt ett utkast till en biotoplista. 

Exempel på biotoperna källkärr, sandstrand, sidvallsäng och blocksänka. Foto: Leif Andersson (Pro Natura).

Publikationer och utåtriktad verksamhet

Inom projektet har en rapport på svenska utkommit.

Kontakt för delprojektet 

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22