Buller i naturområden

TRIEKOL I-II

Både människor och djur påverkas negativt av trafikbuller och hittills har detta problem främst hanterats i bebyggda miljöer. Buller är dock en allvarlig störningsfaktor även i naturen.

Inom delprojekt Buller i naturområden studerades hur bullerstörningens effekter i värdefulla naturmiljöer kan kartläggas.

Betydande miljöproblem

Det är väl känt att vägtrafikbuller påverkar både människor och vilda djur negativt. Buller upplevs störande, och leder till stress och ohälsa. Hittills har man hanterat detta problem främst i bebyggd miljö. Men även i naturmiljöer är tekniskt buller en allvarlig störningsfaktor, som för människor leder till minskade upplevelsevärden och försämrad rekreation, och för många djur kan ha drastiska effekter såsom ökad dödlighet och försämrad reproduktion.

Trafikverkets existerande allmänna råd för buller i friluftsområden används sällan eller aldrig. En orsak till detta kan vara bristen på metod för att kartera problemet.

Effekterna av bullerspridningen omfattar stora delar av landskapet, och bör därför betraktas som ett betydande miljöproblem. De negativa konsekvenserna är rimligen störst i särskilt värdefulla naturområden, och åtgärder bör i första hand riktas mot sådana områden. Även internationellt saknas i princip strategier för åtgärdande av buller i naturmiljöer, trots att problemet varit uppmärksammat under flera decennier.

De studier som har genomförts kring effekter av trafikbuller på biologisk mångfald har identifierat samband mellan dos och effekt. I studierna har gränsvärden för vägtrafikbuller i värdefulla naturmiljöer föreslagits. Existerande kunskaper om effekterna av trafikbuller kan användas för att lägga upp en strategi för effektiva åtgärder. Nya studier kan stärka underlagen för en sådan strategi, och öka effektiviteten genom att åtgärder kan riktas dit de gör störst nytta.

Tekniskt buller stör i naturmiljöer som exempelvis stadsparker och naturreservat. Studier av hur buller påverkar fågel- och friluftslivet pekar mot likartade gränsvärden. Figurerna visar (A) andelen besökare i grönområden som är nöjda med ljudbilden och (B) hur hur trafikbuller kan påverka förekomsten av fågel.

Lövsångare. Foto: J-O Helldin.

Ny metod utvecklad

Inom TRIEKOL har en metod utvecklats för att identifiera, kartera och rangordna konfliktpunkter för vägtrafikbuller i värdefulla naturmiljöer längs det existerande vägnätet. Metoden ska också kunna användas i tidiga planeringsskeden för nya väg- och järnvägsprojekt (exempelvis inom en landskapsanalys).

Den resulterande karteringen blir ett effektivt beslutsstöd i Trafikverkets pågående processer (t.ex. planering för nyanläggning eller uppgradering av infrastruktur, bristanalyser av befintlig infrastruktur, åtgärdsplanering) och skapar underlag för dialog med övriga aktörer i landskapet. Metoden kan också fungera för uppföljning av effektiviteten av genomförda åtgärder. Projektet har utgjort en pilotstudie för en nationell kartering av konfliktpunkterna.

Metoden identifierar vilka vägar/järnvägar som medför kritisk störning med avseende på miljömål och miljölagstiftning. Inom projektet har också skett en analys av artskyddsförordningen med avseende på störningar på fåglar.

Publikationer och utåtriktad verksamhet

Delprojektet Buller i naturområden har resulterat i två rapporter på svenska. Själva metoden är även redovisad vetenskapligt i Oecologia Australis (2013).

Kontakt för delprojektet 

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22