Välj en sida

Transportsektorn och Konventionen om biologisk mångfald

TRIEKOL I-II

Inom delprojektet Transportsektorn och Konventionen om biologisk mångfald studerade forskarna konventionens betydelse för transportsektorn och Trafikverket.

Mål av relevans för den svenska transportsektorn

De flesta av de operativa målen inom Konventionen om biologisk mångfald (Aichi Biodiversity Targets) är relevanta för Trafikverket, antingen inom myndighetens eget sektorsarbete eller i samverkan med andra sektorer. Målens genomförande kommer att påverka hela samhället, inklusive transportsektorn. Konventionen fokuserar på landskapets konnektivitet och ekosystemtjänsternas funktion. Det kan handla om att minska effekter av fragmentering, att restaurera skadade miljöer, att planera för en grön infrastruktur och att kartlägga och värdera ekosystemtjänsterna.

Allt större krav kommer att ställas på mångbruk i landskapet, eftersom många olika konkurrerande markanvändningsbehov ska tillfredsställas samtidigt. Det kommer att kräva en större samordning mellan sektorerna, ökad kunskap och bättre planeringsredskap. Flera andra konventioner som handlar om biologisk mångfald berör också transportsektorn, t.ex. konventionen om flyttande arter och våtmarkskonventionen. 

EU har antagit en ny strategi för biologisk mångfald som ska implementera CBD på gemenskapsnivå, och vägleda medlemsstaterna i deras genomförande på nationell nivå. Det överordnade målet är att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2020. Strategin innehåller sex mål och 20 åtgärder, varav åtminstone tio är relevanta för Trafikverket.

Konventionen om biologisk mångfald har betydelse för transportsektorn.

Foto: TRIEKOL.

Publikationer och utåtriktad verksamhet

Inom projektet har en rapport på svenska utkommit.

Kontakt för delprojektet 

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22