Infrastrukturens påverkan på skyddade områden

TRIEKOL I-II

Ekologiska effekter av vägar och järnvägar påverkar områden som är betydligt större än själva väg- eller järnvägskorridoren. En konsekvens av detta är att naturvärden inom en stor del av landskapet kan äventyras av infrastrukturen. 

Inom delprojekt Infrastrukturens påverkan på skyddade områden studerades infrastrukturens påverkan på skyddade områden.

Tidigare studier pekar på i genomsnitt 20% minskad fågelförekomst inom en kilometer från transportinfrastruktur. I regioner med ett tätt väg- och järnvägsnät kan stora naturområden ligga inom en sådan enkilometers effektzon. De kan därmed ha en försämrad habitatkvalitet för känsliga fågelarter. 

Denna påverkan från transportinfrastruktur på skyddade områden har studerats inom TRIEKOL. Specifikt undersöktes i vilken utsträckning påverkan från transportinfrastruktur påverkar habitatkvalitet för fåglar och därmed naturvärde i svenska Natura 2000-områden avsatta för fåglar (s.k. SPA). Även hur naturvårdens myndigheter uppmärksammar transportinfrastrukturens påverkan i bevarandeplaner för sådana Natura 2000-områden studerades. 

SPA = Special Protection Areas

Svenska Natura 2000-områden avsatta för fåglar.

Resultat

Majoriteten av svenska SPA ligger till någon del inom en 1-kilometers effektzon kring större transportinfrastruktur. SPA-ytan som återfinns inom effektzonen är totalt cirka 126.000 ha stor, eller 4,2% av landets samlade SPA-yta.

Det är dock stora variationer mellan biogeografiska regioner. I landets södra och kustnära delar faller nära 26% av den totala SPA-ytan inom effektzonen, vilket uppskattningsvis motsvarar 4-7% minskad fågelförekomst inom dessa skyddade områden. Mindre skyddade områden har en högre andel inom effektzon och kan följaktligen antas vara mer påverkade av transportinfrastruktur och trafik.

Bevarandeplaner för SPA-områden uppmärksammar sällan de olika ekologiska effekter som vägar och järnvägar kan innebära. Exempelvis nämns risken för trafikdöd eller störningar (från exempelvis buller) endast i ett fåtal av planerna, trots att sådan påverkan i flera studier visat sig kunna ha stor effekt på populationstätheten av bland annat fåglar, däggdjur och groddjur inom ett stort område kring infrastrukturen. De ekologiska effekterna uppmärksammas minst i landets södra och kustnära regioner, alltså de delar där påverkan kan förväntas vara som störst.

Betydelse för naturvården

Negativa ekologiska effekter från vägar och järnvägar inom Natura 2000-områden är särskilt kritiska eftersom skyddade områden utgör en hörnsten i bevarandet av biologisk mångfald i Sverige och EU.

Det behövs inom förvaltningen av skyddade områden ett ökat fokus på det hot som transportinfrastruktur och trafik utgör för områdenas biologiska mångfald. Detta gäller särskilt i områden med en stor andel av ytan inom en effektzon kring större transportinfrastruktur, och i områden med särskilt känsliga arter eller biotoper.

Trafikverket och andra förvaltare av vägar och järnvägar måste göra sitt bästa för att minimera och kompensera för den negativa påverkan som vägar, järnvägar och trafik har på SPA och andra skyddade områden.

Publikationer och utåtriktad verksamhet

Delprojektet Infrastrukturens påverkan på skyddade områden redovisas i en rapport på svenska och även vetenskapligt i en artikel i Nature Conservation 36:1-16 (2019). 

Kontakt för delprojektet 

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22