Alléer och andra vägträd i landskapet

TRIEKOL III

Page not available in English

Bakgrund

Längs vägar och järnvägar står idag många träd och buskar med höga naturvärden. De kan vittna om historia och kultur, om hur landskapet nyttjades förr, och kan även ha estetiska och sociala värden. 

Träden i anslutning till väg eller järnväg ingår ofta i planteringar som alléer eller parkmiljöer. De har i flera fall uppnått ansenliga åldrar, vilket bidrar till höga naturvärden. Åldern ger också länkar tillbaka i historien.

Trafikverket har som målsättning att bevara de värdefulla alléerna och vägträden samt att utveckla deras värden, ekologiska status och landskapsekologiska funktioner. Samtidigt finns flera problem förknippade med träd i allmänhet och i transportinfrastruktur i synnerhet som gör att trädskötsel inte enbart blir en bevarande- och skötselfråga.

Många alléer är i dåligt skick och kan ha stora behov av restaureringsåtgärder. De höga värdena i kombination med problembilden skapar ett behov av en förvaltningsmodell för vägträd. Trafikverket behöver därför kunskap om befintliga alléer och andra vägträd.

För bedömning av skötsel- och restaureringsbehov behövs kunskap om alléernas status, arter och andra värden.

För bedömning av möjligheter till förstärkning och vid behov avveckling och ersättning behövs kunskap om vägträdens placering i det omgivande landskapets gröna infrastruktur.

Med sådan kunskap kan åtgärder kostnadsmaximeras med avseende på nytta och riskminimering.

Träd intill en väg

Ett vägträd vid Fellingsbro (Österhammar) med kronan växandes ut över vägen. Foto: J-O Helldin

Syfte

Projektet utvecklar kunskap som ökar möjligheterna till kostnadseffektiv skötsel av alléer och vägträd, med förvaltningsmetoder som nyplantering, skötsel, restaurering, avveckling och ersättning. 

Mer specifikt utvecklas en kunskapsbas och en GIS-baserad metod för inventering och värdering av alléträd och andra vägnära träd som en del av den gröna infrastrukturen. Det har gjorts genom följande arbetsmoment:

Sammanställning av befintlig och nödvändig kunskap för att värdera alléer och vägträd ur ett natur-, kultur-, trafiksäkerhets- och gestaltningsperspektiv.

Utveckling av en inventerings- och analysmetod som kombinerar befintliga inventeringsdata (t.ex. artportalen och trädportalen), nya fältdata (t.ex. trädens igenväxningsstatus, närstående trädmiljöer och ersättningsträd) och eventuellt nya flygbildsdata (t.ex. intilliggande trädmiljöer). Metodutvecklingen ska även ge kunskap om hur långt vi kan komma med befintliga dataunderlag respektive vilka nya inventeringar som behövs.

Verifiering av metoden i fält.

l

Utveckling av ett förslag till mall för värdering, baserat på inventerings- och analysmetoden.

Under arbetets gång har det visat sig att information från tidigare trädinventeringar finns utspridd i många olika dataunderlag och att det är förvånansvärt svårt att skapa en helhetsbild över kunskapen om träd i ett visst område.

Därför har ytterligare ett par moment tillkommit, som att undersöka var data finns och att samla in och homogenisera data, som ett underlag till den inventeringsmetod vi föreslår i projektet.

Personer som undersöker ett äldre träds stam

Mulmhål i en gammal lind undersöks. Foto: TRIEKOL

Kontakt för delprojektet

Tommy Lennartsson

Ekolog och docent, SLU Institutionen för stad och land

tommy.lennartsson@slu.se
+46 (0) 705-86 83 81