Programperiod III

TRIEKOL

Pågående programperiod

Forskningsprogrammet TRIEKOL:s tredje programperiod pågår mellan åren 2017 och 2022. 

Fler anpassningsåtgärder

Trafikverket kommer framöver att behöva satsa större belopp på åtgärder för att anpassa infrastrukturen till omgivande landskap. Detta drivs bland annat av att den nuvarande strategin, med ett fokus på områdesskydd, inte har visat sig leda till att miljöpolitikens landskapsmål nås.

Trafikverkets bidrag till att både bevara och främja biologisk mångfald i det större samhällsperspektivet är av högsta vikt. Landskapsanpassning av infrastrukturen är också av betydelse för att stävja det ökande antalet viltolyckor. 

I Sverige och i hela Europa har frågor som rör konnektivitet (grön infrastruktur) och landskapsanpassning kommit allt mera i fokus. Det har i Sverige uttryckts som ett direkt uppdrag till Trafikverket i regeringens regleringsbrev: takten i anpassningsåtgärder ska öka från och med år 2018.

Trafikverket har själva framfört det stora behovet av anpassningsåtgärder i infrastrukturanläggningen. Direktiven till inriktningsplaneringen och den planerade ökande volymen till riktade miljöåtgärder för landskap ger konkret uttryck för denna utveckling.

Landskapsanpassningen innebär å ena sidan att minimera barriäreffekter, viltolyckor, buller och annan negativ påverkan på biologisk mångfald, å andra sidan att maximera de positiva effekterna på biologisk mångfald genom att skapa och sköta biologiskt rika biotoper i väg- och järnvägsmiljöerna.

Förbättrat kunskapsläge

Kunskapsläget har förbättrats markant under senare år inom infrastrukturekologi (road and rail ecology), både internationellt och i Sverige.

Riktlinjer för utformning av åtgärder som faunapassager, stängsel, trummor, anläggande av livsmiljöer, vägkantsskötsel etc. har beskrivits i den europeiska handboken COST341, i den svenska Vilda djur och infrastruktur samt i Trafikverkets serie Temablad Natur.

Flera kritiska kunskapsluckor har fyllts inom den tidigare Triekol-forskningen (2009–2015). Detta har även lett fram till planeringsverktyg som nu är i användning. Trafikverket har parallellt deltagit i CEDR-projektet Roads and Wildlife (2014–2016) som också har tagit det internationella kunskapsläget flera steg framåt.

Kunskapsluckor kvarstår

Trots dessa satsningar finns det fortfarande avgörande kunskapsluckor, bland annat vad gäller behov av anpassning av olika underhålls- och investeringsåtgärder och deras kostnadseffektivitet. 

Här behövs vetenskapligt upplagda empiriska studier, så långt som möjligt med före/efter-studier i kombination med parallella nollstudier (referensområden, där inga åtgärder görs). Det behövs även strukturerade analyser av hur olika åtgärder i pågående underhåll och investering påverkar biologisk mångfald, både positivt och negativt.

Därför har återstående kunskapsluckor, av kritisk betydelse för Trafikverkets arbete med åtgärder för biologisk mångfald, identifierats. Detta gjordes i samverkan mellan forskare och Trafikverkets miljöspecialister, samt med input från en vetenskaplig panel. Utifrån detta har ett antal delprojekt prioriterats (se nedan).

Delprojekt i TRIEKOL III

  1. Wildlife adaptation of existing bridges (Viltanpassning av existerande broar)
  2. Level crossings and wildlife warning systems (Viltövergångsställen och aktiva viltvarningssystem)
  3. Over- and underpasses for larger wildlife (Planskilda passager för större viltarter)
  4. Modeling of permeability and mortality effects on wildlife populations (Modellering av permeabilitet och mortalitet i viltpopulationer)
  5. Effect of noise measures for birds (Effekt av bulleråtgärder för fåglar)
  6. Amphibian passages (Groddjursåtgärder)
  7. Management and construction of road infrastructure habitats for biodiversity (Ekologiska nyckelfaktorer och skötsel i artrika vägkanter)
  8. Management and construction of rail infrastructure habitats for biodiversity (Ekologiska nyckelfaktorer och skötsel i artrika järnvägsmiljöer)
  9. Ecological functions of infrastructure habitats (Infrastrukturbiotopernas värden för biologisk mångfald)
i

Projektplan

Läs mer om programperioden i projektplanen för TRIEKOL III (reviderad 2020-02-18).

Organisation

TRIEKOL:s programperiod III finansieras av Trafikverket. Forskningsprojektet koordineras av SLU Centrum för biologisk mångfald.

Programgruppen består av en programansvarig och en ställföreträdande programansvarig, samt ansvariga projektledare för varje delprojekt. Bemanningen inom respektive delprojekt involverar forskare och personal från andra universitet, högskolor, myndigheter och konsultfirmor. Programmets har dessutom kontakt med utvalda representanter från Trafikverket.

Publikationer från programperiod III

Publikationer och utåtriktad verksamhet

Programperiod III resulterar i ett flertal rapporter på svenska, några vetenskapliga artiklar och aktiviteter som seminarier, webbinarier och film. 

Kontakt för programperiod III

Jan Olof Helldin

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22