Infrastrukturens påverkan på skyddade områden

In English >>

De ekologiska effekterna av vägar och järnvägar påverkar områden som är betydligt större än själva väg- eller järnvägskorridoren. En konsekvens av detta är att naturvärden kan äventyras inom en stor del av landskapet. Tidigare studier pekar på i genomsnitt 20% minskad fågelförekomst inom 1 km från transportinfrastruktur. I regioner med ett tätt väg- och järnvägsnät kan stora naturområden ligga inom en sådan 1-kilometers effektzon, och därför ha en försämrad habitatkvalitet för känsliga fågelarter.

I detta delprojekt studerades påverkan från transportinfrastruktur på skyddade områden, och då specifikt:

  • i vilken utsträckning påverkan från transportinfrastruktur påverkar habitatkvalitet för fåglar och därmed naturvärde i svenska Natura 2000-områden avsatta för fåglar (s.k. Special Protection Areas; SPA), och 
  • hur naturvårdens myndigheter uppmärksammar transportinfrastrukturens påverkan i bevarandeplaner för sådana Natura 2000-områden.

Resultat

Majoriteten av svenska SPA ligger till någon del inom en 1km effektzon kring större transportinfrastruktur. SPA-ytan som återfinns inom effektzon är totalt ca 126.000 ha, eller 4,2% av landets samlade SPA-yta. Det är dock stora variationer mellan biogeografiska regioner. I landets södra och kustnära delar faller nära 26% av den totala SPA-ytan inom effektzonen, vilket uppskattningsvis motsvarar 4-7% minskad fågelförekomst inom dessa skyddade områden. Mindre skyddade områden har en högre andel inom effektzon och kan följaktligen antas vara mer påverkade av transportinfrastruktur och trafik.

Bevarandeplaner för SPA-områden uppmärksammar sällan de olika ekologiska effekter som vägar och järnvägar kan innebära. Exempelvis nämns risken för trafikdöd eller störningar (från exempelvis buller) endast ett fåtal av planerna, trots att sådan påverkan i flera studier visat sig kunna ha stor effekt på populationstätheten av bland annat fåglar, däggdjur och groddjur inom ett stort område kring infrastrukturen. De ekologiska effekterna uppmärksammas minst i landets södra och kustnära regioner, alltså de delar där påverkan kan förväntas vara störst. 

Betydelse för naturvården

Negativa ekologiska effekter från vägar och järnvägar inom Natura 2000-områden är särskilt kritiska eftersom skyddade områden utgör en hörnsten i bevarandet av biologisk mångfald i Sverige och EU. Det behövs ett ökat fokus inom förvaltningen av skyddade områden på det hot som transportinfrastruktur och trafik utgör för områdenas biologiska mångfald. Detta gäller särskilt i områden med en stor andel av ytan inom en effektzon kring större transportinfrastruktur, och i områden med särskilt känsliga arter eller biotoper. Trafikverket och andra förvaltare av vägar och järnvägar måste göra sitt bästa för att minimera och kompensera för den negativa påverkan som vägar, järnvägar och trafik har på SPA och andra skyddade områden.

Publikationer

Helldin J.O. (2019) Predicted impacts of transport infrastructure and traffic on bird conservation in Swedish Special Protection Areas
Appendix till Helldin (in press)

Helldin J-O & Tytor S (2017) Hur uppmärksammas ekologiska effekter av vägar och järnvägar inom naturvården?

Kontakt

J-O Helldin
E-post: j-o.helldin(at)slu.se
Telefon: +46 70 607 53 22 or +46 18 67 27 24