Vägar och järnvägar – hot och möjlighet för biologisk mångfald

TRIEKOL-konferensen 2023 – 14-15 (&16) mars i Stockholm

Vilka hot och möjligheter innebär egentligen vägar och järnvägar för den biologiska mångfalden? Om just detta handlade den skandinaviska TRIEKOL-konferensen 2023, med bland annat resultatredovisning från forskningsprogrammet TRIEKOL III. 

Vid denna konferens redovisades forskningen inom TRIEKOL 2018-2023 om bland annat faunapassager och skötsel av infrastrukturbiotoper. Konferensen gav också en överblick över Trafikverkets mål, riktlinjer och framtida arbete för naturmiljö.

Konferensen ägde rum 14-15 mars 2023 på World Trade Center i Stockholm. Programmet hölls huvudsakligen på svenska/skandinaviska, men med några presentationer på engelska. Se programmet och presentationerna nedan. 

I anslutning till konferensen, på förmiddagen 16 mars, genomfördes även ett antal exkursioner.

Arrangörer:

TRIEKOL-konferensen 2023

Program 14 mars

Tema: infrastrukturbiotoper.

Forskningsprogrammet TRIEKOL och Trafikverkets mål, riktlinjer och arbete för naturmiljö

J-O Helldin, SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM
Tommy Lennartsson, SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM
Johan Rydlöv, Trafikverket
Anders Sjölund, Trafikverket

Se presentationen (PDF)

Inledning: TRIEKOL:s forskning om artrika sidoområden i väg och järnväg

Tommy Lennartsson, SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

Se presentationen (PDF)

Hur blir vägbiotoper artrika? Ny och gammal kunskap om vägkantsekologi ger ledtrådar

Tommy Lennartsson, SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

Se presentationen (PDF)

In quest of key factors for species richness in road verges – a wild-goose chase

Svenja Kröger, NIBIO

Vägkantsfloran biologiskt kulturarv från historiska landskap – implikationer för skötsel

Anna Westin, SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

Se presentationen (PDF)

Var bidrar blomrika vägkanter med störst nytta för pollinerande insekter?

Sofia Blomqvist, Lunds universitet

Se presentationen (PDF)

Artrikedom i vägkanter påverkas av lupininvasion

Juliana Dániel-Ferreira, SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

Se presentationen (PDF)

Biologisk mångfald i järnvägsområden

J-O Helldin, SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

Se presentationen (PDF)

Konstruktiva insatser för biologisk mångfald i infrastrukturbiotoper

Magnus Stenmark, Calluna

Se presentationen (PDF)

Projektet Världens längsta blomsteräng

Lydwin Wagenaar, Naturskyddsföreningen

Se presentationen (PDF)

Diskussion – hur använder vi de nya resultaten och vad återstår att ta reda på?

Niklas Kemi, Trafikverket
Johan Lindroth, Trafikverket
David Brobäck-Calais, Trafikverket

Se presentationen (PDF)

Program 15 mars

Tema: faunaåtgärder.

Inledning: TRIEKOL:s forskning om passager för större och mindre fauna

J-O Helldin, SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

Se presentationen (PDF)

IENE:s internationella handbok Wildlife and Traffic

Andreas Seiler, SLU

Se presentationen (PDF)

Faunapassager i plan – hur fungerar de för att minska olyckor och barriäreffekter

Mattias Olsson, Enviroplanning

Se presentationen (PDF)

Jämförelse mellan planpassager och planskilda passager för större däggdjur

Marcus Elfström, Enviroplanning

Se presentationen (PDF)

Dimensionering och utformning av faunapassager – vad spelar roll?

Emma Håkansson, Enviroplanning

Se presentationen (PDF)

Viltanpassning av befintliga broar – effekten av avskärmning av fordonstrafik

Marcus Elfström, Enviroplanning

Se presentationen (PDF)

Pros and cons of multifunctional passages; Use of wildlife crossing structures by ungulates and humans

Fabian Knufinke, BOKU

Se presentationen (PDF)

Hur påverkas fåglar av järnväg?

Adriaan de Jong, SLU

Se presentationen (PDF)

Groddjurspassager – när fungerar de bra respektive dåligt?

J-O Helldin, SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

Se presentationen (PDF)

Nya och pågående studier: viltvarning vid järnväg

Carolin Berndt, SLU Grimsö

Se presentationen (PDF)

Nya och pågående studier: beteendestudier vid faunapassager

Isak Holmberg, Lunds universitet

Se presentationen (PDF)

Nya och pågående studier: vildsvin har mer utsträckta hemområden vid vägar

Marcus Elfström, Enviroplanning

Se presentationen (PDF)

Diskussion – hur använder vi de nya resultaten och vad återstår att ta reda på?

Annette Ekman, Trafikverket
Kristina Rundkrantz, Trafikverket

Se presentationen (PDF)

Avslutning 15 mars

Biodiversitet i Vejdirektoratet

Christina Steenbeck, Vejdirektoratet, Danmark

Se presentationen (PDF)

Framtiden för TRIEKOL och Trafikverkets FOI inom naturområdet

Johan Rydlöv, Trafikverket
J-O Helldin, SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

Se presentationen (PDF)

Mer information

Vid eventuella frågor, kontakta:

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22