Viltolyckor

Seminarium 30 november 2011 i Stockholm

Svenska IENE anordnade den 30 november 2011 ett seminarium i Stockholm om viltolyckor.

Bakgrund

Trots långvarigt arbete med att minska viltolyckorna ökar antalet viltolycksrapporter stadigt. De senaste åren har nya rekordsiffror noterats. Hundratusentals djur dör årligen längs svenska vägar och järnvägar. Trafikdöden utgör en allt viktigare faktor för många djurpopulationer och kan på sina håll vara den enskilt största dödsorsaken. Det krävs nya krafttag i förebyggande syfte och nya riktade åtgärder för att effektivt motverka viltolyckorna i Sverige. Samtidigt finns oklarheter kring dataunderlag och ingen riktig samsyn kring problemets art. För att lyckas vända utvecklingen krävs samverkan mellan alla berörda.

Syfte

Detta seminarium gav en översikt över viltolycksproblemets hela bredd – vid sidan om trafiksäkerhet och samhällsekonomi även naturvård, viltförvaltning och etik. Nya rön om viltolyckor på väg och järnväg presenterades, och en diskussion fördes kring orsaker och åtgärder, och kring nya aspekter på problematiken.

Avsikten med seminariet var att skapa förutsättningar för en gemensam problembild kring viltolyckor, och därmed lägga grunden för en ny viltstrategi för Trafikverket och Nationella Viltolycksrådet. Seminariet arrangerades av IENE i samverkan med Trafikverket och Nationella Viltolycksrådet.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där förutom dagens föreläsare även Chister Pettersson från Naturvårdsverket ingick. Moderator för diskussionen var Fredrik Bergh, informatör på Rikspolisstyrelsen.

Fortsättningen

Seminariet var ett led i att rikta nytt fokus på problemen kring viltolyckor och hur dessa kan undvikas. Det framgångsrika arbete som Trafikverket och Nationella viltolycksrådet påbörjat fortsätter nu, och frågeställningarna breddas. Närmast förestående är ett internt utvecklingsarbete inom Viltolycksrådet.

Arrangörer:

Programmet

Nytt fokus på viltolyckor

Anders Sjölund och Ulrika Lundin (Trafikverket)

Nationella Viltolycksrådets arbete

Lars Sävberger och Håkan Karlsson (Nationella Viltolycksrådet och Rikspolisstyrelsen)

Ny mobil-app

Lars Sävberger och Håkan Karlsson (Nationella Viltolycksrådet och Rikspolisstyrelsen)

Viltolyckor på väg och järnväg – nya rön om antal och kostnader

Andreas Seiler (SLU)

Viltstammarnas utveckling – vad visar viltövervakningen?

Jonas Kindberg (SLU och Sv. Jägareförbundet)

Viltolyckor och viltförvaltning

Daniel Ligné (Sv. Jägareförbundet)

Viltolyckor, ett växande naturvårdsproblem

J-O Helldin (SLU)

Etiska aspekter på viltolyckor

Helena Röcklinsberg (SLU)

Kan viltolyckor förebyggas av körsätt och vägmiljö?

Annika Jägerbrand (VTI)

Mer information

Inbjudan och program

Vid eventuella frågor, kontakta:

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22