TRIEKOL-seminarium och exkursion

23-24 maj 2012 i Stockholm

TRIEKOL anordnade den 23-24 maj 2012 ett seminarium i Stockholm med efterföljande exkursion.

Under åren 2009-2011 arbetade forskningsprogrammet TRIEKOL med att ta fram metoder och kunskaper för transportsektorns arbete för biologisk mångfald. I fokus stod praktiska planeringsverktyg baserade på bästa existerande kunskap, och på att ta fram kompletterande kunskaper där sådana behövdes.

När programmet sedan gick in i en andra fas redovisades resultaten från de första tre åren under ett seminarium med efterföljande exkursion. Den praktiska tillämpningen av resultaten diskuterades och man ville få inspel inför det fortsatta arbetet.

Exkursionen blev samtidigt ett tillfälle att under guidning se naturvårdsåtgärder tillämpade i ett vägbygge (den nya motorvägen till Nynäshamn, väg 73. Där fick man se och diskutera bl.a. värdefulla växtmiljöer, lekbottnar för öring, faunapassager och bullerskärmning i värdefulla naturmiljöer.

Arrangörer:

Programmet

TRIEKOL-programmet

J-O Helldin (Centrum för biologisk mångfald)

Varför TRIEKOL?

Anders Sjölund (Trafikverket)

Viltstängsel – underlag för en åtgärdsstrategi

Andreas Seiler (SLU)

Faunapassager – dimensioner, effekter på viltolyckor

Mattias Olsson (Enviroplanning och SLU)

Bristanalys i permeabilitet för klövvilt

Andreas Seiler (SLU)

Nya ekodukter på gång i Sverige

Mattias Olsson (Enviroplanning och SLU)

Trafikbuller i värdefulla fågelområden

Per Collinder (Ekologigruppen)

Infrastrukturens biotoper

Tommy Lennartsson (Centrum för biologisk mångfald)

Praktiskt arbete för naturvärden på järnvägsstationer

Marie Jonsson (Trafikverket)

Skapa naturmiljöer – ett projekt för tekniska beskrivningar

Åsa Karlberg (Tyréns AB) och Malin Delvenne (Trafikverket)

Förbättrad inventering av artrika vägkanter

Mats Lindqvist (Trafikverket)

Hur tar Trafikverket hand om resultaten från TRIEKOL

Malin Andersson (Trafikverket)

Nationell IT-lösning för miljödata

Henrik Wahlman (Trafikverket)

Europeiska vägen framåt för integrering av natur och infrastruktur

Lars Nilsson (Trafikverket)

Mer information

Inbjudan och program

Vid eventuella frågor, kontakta:

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22