Välj en sida

Icke-förhandlingsbara biotoper

Seminarium 18 mars 2015 i Stockholm

TRIEKOL anordnade den 18 mars 2015 ett seminarium om icke-förhandlingsbara biotoper i Stockholm.

För Trafikverket är det viktigt att underlätta och effektivisera planeringen av nya vägar och järnvägar. Här ingår bland annat att undvika ”onödiga” problem och konflikter med naturvården, dvs. problem som tar mycket tid och kraft i anspråk men som samtidigt egentligen är lätta att undvika om de upptäckts tidigt i planeringen. Små biotoper med stora naturvärden är något som kan skapa just onödiga problem, eftersom deras ringa storlek gör dem känsliga (man har egentligen att välja mellan ödeläggelse eller inte) men samtidigt relativt lätta att undvika att exploatera.

Trafikverket vill därför testa idén att peka ut sådana ”icke-förhandlingsbara biotoper”, för att tidigt kunna kartlägga och undvika i en exploateringssituation (utan att för den skull åsidosätta annan inventering eller hänsyn). FoU-programmet TRIEKOL har i ett delprojekt penetrerat detta och funnit det vara en genomförbar idé, och har dessutom tagit
fram ett första förslag på lista över sådana biotoper (rapporten från delprojektet finns här).

I ett nästa steg vill man testa förslaget i ett bredare forum där andra centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsultföretag, organisationer m.fl. ges möjlighet att lämna synpunkter. TRIEKOL bjöd därför in till detta seminarium, där frågeställningarna till deltagarna var:

  • Vilka hinder, risker och möjligheter ser ni med detta koncept utifrån er verksamhet?
  • Finns biotoper som inte borde vara med på listan, eller biotoper som saknas, och isåfall varför?
  • Vilka stöd krävs, i form av handledningar, regeländringar etc?

Med TRIEKOLS rapport, utfallet från seminariet och andra inspel kan Trafikverket sedan gå vidare och utarbeta eventuella förslag till interna mål och krav. Resultaten från projektet skulle också kunna vara något för naturvården att arbeta vidare med, t.ex. som ett embryo till en rödlistning av biotoper.

Arrangörer:

Mer information

Rapport från delprojektet

Vid eventuella frågor, kontakta:

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22