Faunapassage i plan med viltvarningssystem - preliminära resultat från pågående studier

TRIEKOL-webbinarium: Faunapassage i plan - Torsdag 4 feb 2021

TRIEKOL anordnade den 4 februari ett halvdagswebbinarium om faunapassager i plan.

Inom forskningsprogrammet TRIEKOL studerar vi faunapassager i plan med viltvarningssystem. Faunapassager i plan med viltvarningssystem är en relativt ny åtgärdstyp som kan bli ett betydelsefullt tillskott i Trafikverkets verktygslåda för att minska viltolyckor och barriärpåverkan. Tekniken kan vara tillämpbar på exempelvis mötesfria landsvägar som har behov av viltstängsel, men där trafikvolymer och hastigheter är så pass låga att djuren kan tillåtas passera i samma plan som trafiken. Här kan alltså tekniken ersätta faunabroar eller faunaportar. 

Även om datainsamling ännu pågår och de slutliga resultaten inte är klara, har ett antal delstudier och pilotarbeten genomförts, vilka redan nu givit intressanta resultat. Eftersom planering och projektering av nya faunapassager i plan nu pågår på flera håll i landet är behovet stort att beskriva teknikutvecklingen samt de preliminära resultaten från de studier som pågår.

Vid det här webinariet presenterades därför våra preliminära resultat, samt diskuterades hur de kan tolkas och hur de kompletteras i de fortsatta studierna, och i den fortsatta utvecklingen av viltvarnande teknik.

Arrangörer:

SLU, Trafikverket och TRIEKOL är arrangörer

Programmet

Inledning, Bakgrund – Faunapassage i plan, viltvarningssystem

Mattias Olsson, EnviroPlanning

Teknisk utvärdering av viltvarningssystem vid väg 108 Sjödiken

Gunilla Thyni och Peter Thorander, Trafikverket

Ekologisk uppföljning av faunapassage i plan, väg 108 Sjödiken

Isak Holmberg, Trafikverket

Miljöuppföljning av faunapassager i plan. Metodik och tidiga resultat.

Marcus Elfström, EnviroPlanning

Kommentar från Trafikverket

Anders Sjölund, Trafikverket

Sammanfattning, frågor och diskussion

Mattias Olsson, EnviroPlanning och/eller J-O Helldin, SLU

Webinariet spelades in och kan ses i efterhand här via SLU Play.

Frågor och svar från webinariet finns att läsa här.

Mer information

Vid eventuella frågor, kontakta:

Mattias Olsson

Forskare och projektledare, EnviroPlanning AB

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22