Kontakt

J-O Helldin

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22

Ekolog och forskare vid Centrum för biologisk mångfald, SLU
Programansvarig för TRIEKOL och koordinator för delprojekt om djur.
Forskning om kostnadseffektiva faunapassager, bullerminskande åtgärder och infrastrukturbiotoper.

Ecologist and researcher at Swedish Biodiversity Centre, SLU
Program director for TRIEKOL and coordinator for subprojects on animals.
Research on cost-effective fauna passages, noise prevention measures and infrastructure habitats.