Samverkan

In English >>

Att arbeta med och för biologisk mångfald inom transportinfrastruktur betyder att man agerar i knutpunkten där flera mycket olika världar möts. Transportinfrastruktur, naturvård och kulturmiljövård har alla olika huvudsyften, är organiserade på olika sätt, och rör sig med olika begreppsvärldar. Samarbete är nyckeln till att trots allt kunna lyckas.

De resurser som står samhället till förfogande för att genomföra naturvårdande åtgärder är begränsade. Samarbete över administrativa gränser uppmärksammas alltmer som ett effektivt arbetssätt för att nå långt med miljöförbättrande åtgärder. Men det krävs mycket arbete för att hitta ett strukturerat och samlat angreppssätt redan i planeringsstadiet för att samla rätt aktörer kring relevanta åtgärder och för att få alla att förstå varandra.

Många idéer och erfarenheter finns att bygga på, men både forskare, naturvårdare och planerare behöver tillsammans bidra med nya kreativa lösningar och metoder. För att arbeta med biologisk mångfald eller biologiskt kulturarv i infrastrukturbiotoper krävs också att olika slags expertkunskap kombineras: kunskap om arter, naturtyper, landskapshistoria, riktlinjer, rutiner och praktiska metoder för byggande och underhåll av infrastruktur etc. Det berör naturvårdare på alla nivåer, liksom planerare på Trafikverket, men även inom exempelvis kraftdistributörer, flygplatser och kommuner.

Inom TRIEKOL har vi genom ett antal fallstudier beskrivit hur samverkan kan leda till lyckosamma naturvårdsprojekt, antingen i infrastrukturbiotoper eller genom att Trafikverket kan vara en katalysator för att samla olika aktörer och skapa effektiva paket av åtgärder. TRIEKOL har även genom tvärsektoriella workshops bidragit till att få igång kommunikation och samverkan mellan sektorer.

Publikationer

Exempel på samverkansprojekt i infrastrukturmiljöer redovisas i två rapporter:

Kontakt

Tommy Lennartsson
Centrum för biologisk mångfald, SLU
tommy.lennartsson(at)slu.se
+46 (0)705-86 83 81