Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald

In English >>

För att skapa en bättre förståelse för och överblick över infrastrukturens påverkan på naturmiljön utvecklades inom TRIEKOL en konceptuell modell för att beskriva transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald på ett överskådligt och pedagogiskt sätt.

Syftet med modellen var att dela upp påverkan på biologisk mångfald i ett hanterbart antal kategorier som var och en beskriver en viss typ av ekologisk påverkan, och som tillsammans täcker in hela problematiken. Modellen ska kunna användas i en process för att ge kvalitetssäkrade tillståndsbeskrivningar över hela eller delar av transportinfrastrukturen, inklusive nuläge, utveckling, mål och krav. Den kan fungera för att beskriva påverkan av både befintlig och ny infrastruktur.

Modellen fungerar som en gemensam kommunikationsplattform för inblandade aktörer – myndigheter, planerare, ideella organisationer, politiker och allmänhet – och kan underlätta diskussion, analys och bedömning av olika miljökonsekvenser. Helhetsbilden ska göra att risken minskar för en ensidig fokusering på vissa typer av åtgärder. Modellen erbjuder också ett ramverk för system och rutiner vid uppföljning, utvärdering och erfarenhetsåterföring.


Modellen visualiserad i polärdiagram, med exempel på värden på de olika axlarna. 

Publikation

Projektet är redovisat i Trafikverksrapporten: Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald – en konceptuell modell för kommunikation och planering.

Kontakt

J-O Helldin
Centrum för biologisk mångfald, SLU
j-o.helldin(at)slu.se
+46 (0)706-07 53 22