Inriktningar och projekt inom Infrastrukturens biotoper

Utveckling av metoder, verktyg och samverkan

All metodutveckling om nyanläggning och skötsel måste göras mot bakgrund av att biologisk mångfald givetvis inte är huvudsyftet med transportinfrastruktur och att metoderna måste vara praktiskt och ekonomiskt genomförbara. När TRIEKOL har bidragit till att ta fram praktiska vägledningar för nyanläggning (se t.ex. Temablad Natur om Sandmiljöer) har det därför gjorts i nära samarbete med Trafikverket.

Workshops med Trafikverket tillsammans med länsstyrelser har visat att det många gånger även krävs expertkunskap om arter och ekologi för att åstadkomma bästa möjliga skötsel. TRIEKOL har därför initierat samverkansgrupper mellan Trafikverket och naturvården, samt sammanställt goda exempel på naturvård genom samverkan inom infrastruktur-biotoper. Läs mer i den utförligare beskrivningen om samverkan.

En viktig uppgift inom TRIEKOL har varit att ta fram verktyg för prioritering och planering. För att infrastrukturens biotoper ska bli och förbli viktiga för bevarandet av biologisk mångfald krävs att deras betydelse utvärderas så att skötselinsatser kan göras där de gör störst nytta.


Ett försöksområde med olika skötselregimer för att förhindra igenväxning och för att bevara torrmarksflora och öppen sand som boplatser för solitärbin. Foto: Jörgen Wissman.

Invasiva arter

Infrastrukturbiotoper har en viktig roll i landskapets gröna infrastruktur genom att de erbjuder ett nätverk av olika slags gräsmarker. Sådan landskapsekologi har inte behandlats inom TRIEKOL med undantag för en aspekt: invasiva arter.

Samtidigt som infrastrukturbiotoper utgör önskvärda spridningsvägar för många arter kan de vara inkörsportar för oönskade, invasiva arter som hotar annan biologisk mångfald. Genom en kombination av litteratursammanställning och intervjuer med olika aktörer som berörs av invasiva arter har TRIEKOL analyserat Trafikverkets och infrastrukturens roll i problemet. Sammanställningen behandlar vilka arter det rör sig om, vilka biotoper de hotar och sprider sig i, vilka juridiska och praktiska ramverk som behandlar frågan etc.