Buller i naturområden

In English >>

Det är väl känt att vägtrafikbuller påverkar både människor och vilda djur negativt. Buller upplevs störande, och leder till stress och ohälsa. Hittills har man hanterat detta problem främst i bebyggd miljö. Men även i naturmiljöer är tekniskt buller en allvarlig störningsfaktor, som för människor leder till minskade upplevelsevärden och försämrad rekreation, och för många djur kan ha drastiska effekter såsom ökad dödlighet och försämrad reproduktion.

Betydande miljöproblem

Trafikverkets existerande allmänna råd för buller i friluftsområden används sällan eller aldrig. En orsak till detta kan vara bristen på metod för att kartera problemet.

Effekterna av bullerspridningen omfattar stora delar av landskapet, och bör därför betraktas som ett betydande miljöproblem. De negativa konsekvenserna är rimligen störst i särskilt värdefulla naturområden, och åtgärder bör i första hand riktas mot sådana områden. Även internationellt saknas i princip strategier för åtgärdande av buller i naturmiljöer, trots att problemet varit uppmärksammat under flera decennier.

De studier som har genomförts kring effekter av trafikbuller på biologisk mångfald har identifierat samband mellan dos och effekt. I studierna har gränsvärden för vägtrafikbuller i värdefulla naturmiljöer föreslagits. Existerande kunskaper om effekterna av trafikbuller kan användas för att lägga upp en strategi för effektiva åtgärder. Nya studier kan stärka underlagen för en sådan strategi, och öka effektiviteten genom att åtgärder kan riktas dit de gör störst nytta.

buller-grafer
Tekniskt buller stör i naturmiljöer som stadsparker, grönområden och naturreservat. Studier av hur buller påverkar fågel- och friluftslivet pekar mot likartade gränsvärden. Figurerna visar (A) andelen besökare i grönområden som är nöjda med ljudbilden och (B) hur hur trafikbuller kan påverka förekomsten av fågel. 

Ny metod utvecklad

Inom TRIEKOL har en metod utvecklats för att identifiera, kartera och rangordna konfliktpunkter för vägtrafikbuller i värdefulla naturmiljöer längs det existerande vägnätet. Metoden ska också kunna användas i tidiga planeringsskeden för nya väg- och järnvägsprojekt (exempelvis inom en landskapsanalys). Den resulterande karteringen blir ett effektivt beslutsstöd i Trafikverkets pågående processer (t.ex. planering för nyanläggning eller uppgradering av infrastruktur, bristanalyser av befintlig infrastruktur, åtgärdsplanering) och skapar underlag för dialog med övriga aktörer i landskapet. Metoden kan också fungera för uppföljning av effektiviteten av genomförda åtgärder. Projektet har utgjort en pilotstudie för en nationell kartering av konfliktpunkterna.

Metoden identifierar vilka vägar/järnvägar som medför kritisk störning med avseende på miljömål och miljölagstiftning. Inom projektet har också skett en analys av artskyddsförordningen med avseende på störningar på fåglar.

Publikationer

Temat Buller i naturområden är redovisat i två rapporter (se länkar ovan till höger). Metoden är även redovisad vetenskapligt vid ICOET i Seattle i augusti 2011 och i Oecologia Australis (2013). Länkar till de vetenskapliga publikationerna:

Kontakt

J-O Helldin
Centrum för biologisk mångfald, SLU
j-o.helldin(at)slu.se
+46 (0)706-07 53 22