Tidigare arbete

Om TRIEKOL

TRIEKOL (TRansportInfrastrukturEKOlogi) är ett forskningsprogram som initierades 2009 och i sin dåvarande form avslutades under 2015. Forskningsprogrammets främsta syfte var att ta fram metoder som kan hjälpa transportsektorn att bidra till att biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå.

Fokus låg på att ta fram praktiska planeringsverktyg som bygger på bästa existerande kunskap. På de områden där det finns avgörande kunskapsbrister omfattade programmet också projekt av mer grundläggande karaktär. Verktygen utgjordes dels av geografiskt explicita modeller (GIS), dels av strategier och riktlinjer för åtgärder i samband med anläggning och drift.

Programmet bidrog också till att utveckla Trafikverkets målbeskrivningar avseende biologisk mångfald, t.ex. vad gäller landskapets fragmentering, graden av barriärpåverkan och bullerstörning, och skötsel av infrastrukturens artrika miljöer. Arbetet tog sin utgångspunkt bl.a. i de nationella miljömålen, i miljölagstiftningen (främst miljöbalkens generella målbeskrivningar) och i Mål-och-Mått-arbetet på Vägverket.

Period I

Under programmets första period (2009-2011) strukturerades arbetet i tre teman:

Period II

Under andra perioden (2012-2015) tillämpades de uppnådda resultaten i en modell som mäter och bedömer infrastrukturens landskapsanpassning. Parallellt med utvecklandet av modellen fortsatte även studier kopplade till de tidigare tre temana.

Här beskrivs landskapsanpassningen utifrån sex grundläggande ekologiska kriterier som relaterar till en given (järn-)vägsträcka:

Kriterium Övergripande mål
Permeabilitet Permeabla transport-korridorer = inga allvarliga barriärer
Trafikdödlighet Ingen betydande dödlighet (för fauna)
Störning/Förorening Störningsfria värdefulla livsmiljöer = ingen betydande störning
Intrång/Biotopförlust Bevarade värdefulla livsmiljöer = ingen förlust av områden
Infrastrukturbiotoper Nya värdefulla livsmiljöer
Invasiva arter Naturlig flora & fauna = inga invasiva arter

Dessa kompletteras med kriterier på regional nivå:

Kriterium Övergripande mål
Fragmentation Ingen uppsplittring av landskapet
Degradering Bibehållna habitatkvalitéer
Oexploaterade landskapet Bibehållna tysta och väglösa områden

Organisation

TRIEKOL del I och II finansierades av Trafikverket och koordinerades av SLU (Inst. för ekologi och Centrum för Biologisk Mångfald).

Programgruppen bestod av programledare och tre delprojektledare. Bemanningen inom respektive delprojekt involverade också forskare och personal från andra universitet, högskolor, myndigheter och konsultfirmor. Programmets styrgrupp utgjordes av fyra representanter från Trafikverket.

TRIEKOL del I och II omfattade ett antal olika arbeten och projekt med delvis extern finansiering. Det utgör därmed i viss mån ett paraply för en del av den forskning och utveckling som pågår kring vägars och järnvägars ekologiska effekter i Sverige. Arbetena har internationell koppling genom etablerade forskarkontakter och via nätverket IENE.