Rapporter

Hur uppmärksammas ekologiska effekter av vägar och järnvägar inom naturvården? – innehållsanalys av bevarandeplaner för Natura 2000-områden
J-O Helldin och Simon Tytor
16 sidor
Invasiva arterInvasiva arter i infrastruktur
(ny version, december 2016)
CBMs skriftserie 98
Jörgen Wissman, Karin Norlin och Tommy Lennartsson, 2016
76 sidor
Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarkerBetydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar
och naturbetesmarker för fjärilar i olika
landskapstyper

CBMs skriftserie 97
Åke Berg, Karl-Olof Bergman, Jörgen Wissman, Michal
Zhmihorski, Erik Öckinger, 2015
26 sidor
Vägarnas träd – om trädens skötsel, värdefulla
strukturer och följearter

CBMs skriftserie 93
Nicklas Jansson, MaryAnn Fargo, Svante Hultegren,
Tommy Lennartsson, Henrik Weibull, Jörgen Wissman, 2015
156 sidor
Bristanalyser pix webAnalys av infrastrukturens permeabilitet för
klövdjur – en metodrapport

med preliminära data
CBMs skriftserie 88
Andreas Seiler, Mattias Olsson, Mats Lindqvist, 2015
108 sidor
=> Bilagor och kartbilder
trv254Analys av infrastrukturens permeabilitet för
klövdjur – Slutrapport

Trafikverket Rapport 2015:254
Andreas Seiler, Mattias Olsson, Mats Lindqvist, 2015
ISBN: 978-91-7467-894-9
126 sidor
Hämta kartbilder och bilagor:
http://triekol.se/bristanalys
Icke-förhandlingsbara-biotoper – ett koncept för att undvika exploatering av små biotoper med oersättliga naturvärden
Trafikverket Rapport 2015:211
J-O Helldin och Johanna Lundberg, 2015
transportinfrastrukturens påverkanTransportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald – en konceptuell modell för kommunikation och planering
Trafikverket Rapport 2015:210
J-O Helldin, Tommy Lennartsson, Andreas Seiler och Jörgen Wissman, 2015
28 sidor
CBM Triekol 85Samverkansprojekt för biologisk mångfald
i vatten

CBMs skriftserie nr 85
Ursula Zinko, Martin Olgemar, Tommy Lennartsson,
Malin Delvenne, Ida Schönfeldt, 2014
65 sidor
CBM-skrift80Samarbete – vägen till lyckade
naturvårdsprojekt i infrastrukturmiljön

CBMs skriftserie nr 80
Mats Ottosson, 2014
52 sidor
CBM-skrift76Påkörda djur – trafikdödlighet ett växande
naturvårdsproblem?

CBMs skriftserie nr 77
J-O Helldin, 2013
26 sidor
CBM-skrift76Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?
CBMs skriftserie nr 76
Brita M. Svensson, 2013
40 sidor
Trafikbuller_i_vardefulla_naturmiljoer_II_-_SlutrapportTrafikbuller i värdefulla naturmiljöer II
– Slutrapport

CBM:s skriftserie 74
J-O Helldin, 2013
40 sidor
(se även vetenskaplig artikel om metoden)
CBM-skrift70Omgivningens potential för biologisk
mångfald vid nyanläggning av vägar – ett
exempel från väg 73

CBMs skriftserie nr 70
Roger Svensson, Tommy Lennartsson, Lisel
Hamring, Cecilia Rätz, 2012
21 sidor
skrift66Nya vägar till artrikedom
CBM:s skriftserie 66
Mats Ottosson, Tommy Lennartsson och
Roger Svensson, 2012
40 sidor
skrift64Konventionen om biologisk mångfald:
Betydelse och implikationer för Sveriges
transportsektor

CBM:s skriftserie 64
Torbjörn Ebenhard, 2012
48 sidor
skrift63Vegetation och flora i vägkanter – effekter av
olika metoder för skötsel och underhåll

CBM:s skriftserie 63
Karin Runesson, 2012
30 sidor
trafikbuller-omslagTrafikbuller i värdefulla naturmiljöer – en metod
för att identifiera konfliktpunkter

CBM:s skriftserie 62
Per Collinder, J-O Helldin, Daniel Bengtsson, Åsa
Karlberg, Anna Jangius, John Askling, 2012
36 sidor
(se även vetenskaplig artikel om metoden)
skrift61Värdefulla träd längs vägar och järnvägar
CBM:s skriftserie 61
Niina Sallmén, 2012
42 sidor
klovviltolyckorKlövviltolyckor på järnväg: kunskapsläge,
problemanalys och åtgärdsförslag

Trafikverket Rapport 2011:058
Andreas Seiler, J-O Helldin och Mattias Olsson, 2011
84 sidor
skrift42Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet
CBM:s skriftserie 42
J-O Helldin, Andreas Seiler och Mattias Olsson, 2010
32 sidor
skrift31Infrastrukturens biotoper – en refug för
biologisk mångfald

CBM:s skriftserie 31
Tommy Lennartsson och Sofia Gylje, 2009
24 sidor
skrift28Mittbarriärer – en kunskapsöversikt
CBM:s skriftserie 28
Mattias Olsson, 2009
20 sidor