Bilagor till Analys av infrastrukturens permeabilitet

trv254

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur

Trafikverkets Publikation 2015:254

Denna rapport ger ett verktyg för Trafikverket att kartlägga brister i is gatsby a tragic hero infrastrukturens permeabilitet för i första hand klövdjur och bedöma behovet av åtgärder för att minska barriärpåverkan och trafikdödligheten hos djuren. Denna s k bristanalys ska bidra till att höja infrastrukturens landskapsanpassning samt förbättra trafiksäkerheten med hänsyn till vilt. Metoden bygger på en kombination av empiriska studier och teoretiska modeller och utvecklades med särskilt fokus på klövdjur, men metoden kan tillämpas även på andra arter, även om rikt- och gränsvärdena då behöver anpassas.

Potentiella barriärer definieras som sammanhängande större trafikleder där djuren inte kan eller ska passera fritt i plan. Befintliga broar och tunnlar erbjuder i viss mån potentiellt värdefulla planskilda passager för djuren, men passagernas effektivitet påverkas av bl a öppenhet, användning och placering. Passare som är potentiellt effektiva för viltet antas upphäva barriärpåverkan längs en viss sträcka vars längd bestäms av djurens rörlighet och passagens effektivitet. Återstående potentiella barriärer som är längre än 2 km identifieras som permeabilitetsbrister vars åtgärdsbehov värderas utifrån olika ekologiska, trafiksäkerhets och praktiska grunder.

Bilagor:

 good persuasive speech ideas

  • Övriga bilagor kan fås från Trafikverket (kontakt: Ulrika Lundin):
    • uppdaterad brodatabas med bedömda passager (december 2015) (XLS)
    • ARC GIS projekt med barriär och passage kartor (460 MB) (december 2015)