Rapport om Natura 2000 och ekologiska effekter av infrastruktur

Publicering av rapporten “Hur uppmärksammas ekologiska effekter av vägar och järnvägar inom naturvården? – innehållsanalys av bevarandeplaner för Natura 2000-områden“, författad av J-O Helldin och Simon Tytor.

I denna rapport redovisas en analys av i vilken utsträckning ekologiska effekter av framför allt större vägar och järnvägar uppmärksammas i skötseln av skyddade områden i Sverige.

Studien har utgjorts av en enklare innehållsanalys av aktuella bevarandeplaner för ett urval av områden, och har genomförts som en del i ett pågående projekt att bedöma påverkan från vägar och järnvägar på fågelfaunan i landets SPA-områden.

Comments are closed.